Personvernerklæring – Datafil for direkte markedsføring

Dette er en personvernerklæring som oppfyller kravene i personvernforordringen (EU General Data Protection Regulation 2016/679) artikkel 13 om opplysninger som skal gis til den registrerte. (Oppdatert august 2019)

1. Behandlingsansvarlig

Moccamaster Nordic AS, organisasjons nr. 895871702 (heretter ”Moccamaster”)

Bjørveien 7 B
0774 Oslo
Tlf: 210 35 830
E-mail: info.no@moccamaster.com

2. Navnet på filen

Moccamaster – datafil for direkte markedsføring

3. Formålet med behandling av personopplysninger

Personopplysningene registrert i datafilen for direkte markedsføring, brukes til følgende formål:

• Sende ut Moccamasters nyhetsbrev

• Sende ut Moccamasters direkte markedsføring, fjernsalg eller andre sammenlignbare adresserte sendinger

• Gjennomføre markedsundersøkelser og meningsmålinger

• Sende produkter og informasjon om reparasjoner

4. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er å ivareta Moccamasters berettigede interesser og samtykket gitt av den registrerte. Samtykket fra den registrerte til behandling av personopplysninger for direkte markedsføringsformål, kan når som helst trekkes tilbake. Melding om tilbaketrekking av sitt samtykke Den registrerte kan sende en melding til Moccamasters postadresse eller e-postadresse spesifisert i punkt 14 i denne personvernerklæringen.

5. Innholdet i datafilen

Moccamaster innhenter kun personopplysninger i den grad de er nødvendige for gjennomføringen av de formål som er nevnt ovenfor i punkt 3:

• E-postadresse

• Samtykke og eventuell reservasjon mot direkte markedsføring

Moccamaster lagrer ikke sensitive personopplysninger i datafilen for direkte markedsføring.

6. Lagringstid for personopplysninger

Moccamaster lagrer personopplysningene i datafilen for direkte markedsføring helt til den registrerte reserverer seg mot direkte markedsføring. Dersom den registrerte har reservert seg mot direkte markedsføring, vil dette bli lagret i datafilen. Disse data vil blive slettet efter 6 måneder.

7. Kilde for innhenting av personopplysninger

Når den registrerte fyller ut et skjema for å abonnere på nyhetsbrev eller opprette en kundekonto, eller i forbindelse med registrering av tiårsgarantien, innhentes personopplysninger til datafilen gjennom Moccamasters nettside.

8. Databehandlere

Selskapene i Moccamaster-konsernet kan behandle personopplysninger for administrative formål i henhold til, og innenfor rammene av, reglene fastsatt i personopplysningsloven på det aktuelle tidspunktet.

I tillegg kan Moccamaster delvis utkontrahere behandlingen av personopplysninger til en tredjepart. Hvis behandlingen av personopplysninger er utkontrahert, garanterer Moccamaster gjennom databehandleravtale med tredjepart at personopplysninger behandles i henhold til gjeldene personopplysningslovgivning og praksis.

Moccamasters databehandlere tar seg av blant annet levering av produkter bestilt på internett, utvikling og konsultering av digitale tjenester, lagring av data, teknisk kontroll av infrastruktur, håndtering av betalingstransaksjoner, fakturering, analyse- og datahåndtering, markedsundersøkelser og forbrukerundersøkelser, markedsføringstjenester og -teknologier.

9. Utlevering av informasjon

Moccamaster verken selger eller leier ut innsamlede personopplysninger til tredjeparter.

Moccamaster utleverer kun personopplysninger til tredjeparter i følgende situasjoner:

• Dersom den registrerte har gitt samtykke til utleveringen eller Moccamaster har andre rettslige grunnlag for utleveringen.

• Til aktuelle myndigheter eller en annen part dersom deres krav om utlevering er hjemlet i lov.

• I forbindelse med kjøp eller salg av virksomheter, fusjoner eller andre prosesser, kan personopplysninger utleveres til kjøperen og kjøperens rådgiver.

• Til rådgivere som bistår Moccamaster i forbindelse med å undersøke, utarbeide, presentere eller forsvare rettslige krav.

10. Steder hvor personopplysninger blir behandlet

Moccamaster overfører normalt ikke personopplysninger utenfor EU eller EØS. Dersom personopplysninger likevel blir overført utenfor EU eller EØS, sikrer Moccamaster tilstrekkelig beskyttelse av personopplysningene i henhold til lov, herunder blant annet ved å regulere forhold knyttet til konfidensialitet og behandling av personopplysninger.

11. Sikkerhetstiltak

Moccamaster overholder forsvarlig praksis tilknyttet behandling av personopplysninger, lover og instruksjoner fra myndighetene.

Moccamaster benytter nødvendige tekniske og organisatoriske innretninger for å beskytte personopplysninger mot ulovlig tilgang, utlevering, overføring eller annen ulovlig behandling. Dette innebærer blant annet bruk av brannmurer, krypteringsmetoder og bruk av trygge IT-områder, adgangskontroll, kontroller ved tildeling av bruksrettigheter og overvåking av bruken av dem, retningslinjer for ansatte som håndterer personopplysninger samt kritisk og forsvarlig utvelgelse av databehandlere.

12. Automatisert beslutningstaking og profilering

Personopplysningene registrert i datafilen for tiårsgaranti, brukes ikke til å treffe automatiserte beslutninger eller profilering.

13. Den registrertes rettigheter

Retten til innsyn – Den registrerte har rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles, og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene.

Retten til retting – Den registrerte har rett til å få uriktige personopplysninger om seg selv rettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold.

Retten til å bli glemt – Den registrerte har under visse omstendigheter rett til å få personopplysninger om seg selv slettet av den behandlingsansvarlige uten ugrunnet opphold, og den behandlingsansvarlige har i så fall plikt til å slette personopplysninger uten ugrunnet opphold for eksempel dersom personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for, eller dersom den registrerte trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen.

Retten til å begrense behandlingen – Den registrerte har i noen tilfeller rett til å kreve av den behandlingsansvarlige at behandlingen av personopplysninger begrenses.

Retten til dataportabilitet – Den registrerte har i noen tilfeller rett til å motta personopplysninger om seg selv som vedkommende har gitt til en behandlingsansvarlig, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format og skal ha rett til å overføre nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig uten at den behandlingsansvarlige som personopplysningene er gitt til, hindrer dette.

Retten til å protestere – Den registrerte har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om vedkommende i visse tilfeller angitt i loven. I tillegg har den registrerte til enhver tid rett til å protestere dersom personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.

Retten til å trekke tilbake samtykke – Den registrerte har rett til å trekke tilbake sitt samtykke og nekte behandling av den registrertes personopplysninger dersom Moccamasters behandling av personopplysninger er basert på samtykke fra den registrerte.

Den registrerte kan sende en skriftlig forespørsel om å gjøre sine rettigheter gjeldende, til postadressen eller e-post adressen spesifisert i punkt 14 i personvernerklæringen.

Dersom den registrerte ber om tilgang til den registrertes personopplysninger, overleverer Moccamaster en kopi av personopplysningene som er registrert i datafilen enten i skriftlig form eller elektronisk, eller angir et sted hvor personopplysningene som er registrert i datafilen kan gjennomgås, uten ugrunnet opphold og senest innen én måned etter mottak av forespørselen.

Videre har den registrerte rett til å inngi klage til den relevante tilsynsmyndighet dersom den behandlingsansvarlige ikke har overholdt sine plikter i henhold til gjeldende personopplysningsregelverk. Den aktuelle tilsynsmyndighet er:

Datatilsynet
Postadresse: Postboks 458 Sentrum
0105 Oslo
E-mail adresse: postkasse@datatilsynet.no

14. Kontakt

For alle spørsmål knyttet til behandling av personopplysninger og situasjoner tilknyttet utøvelse av den registrertes rettigheter kan du kontakte Moccamaster skriftlig per post til: Moccamaster Nordic AS, Bjørnveien 7 B, 0774 Oslo, eller per e-post til: info.no@moccamaster.com.

Om nødvendig kan Moccamaster be om at du spesifiserer henvendelsen skriftlig, og om nødvendig, verifisere identiteten din før det iverksettes ytterligere skritt.